Celem działalności stowarzyszenia Razem dla Krzesimowa jest prowadzenie działalności w zakresie promocji rozwoju i integracji lokalnej społeczności. W szczególności wspieranie przedsiębiorczości, kultywowania tradycji narodowej i lokalnych zwyczajów. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

  1. Pomoc społeczną w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Ochronę i promocję zdrowia.
  4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości.
  6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych.
  7. Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.
  8. Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  9. Turystykę i krajoznawstwo.
  10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  między społeczeństwami. Promocję  i organizację wolontariatu.

Zarząd stowarzyszenia:
Anna Teresa Pytka – prezes zarządu
Renata Iwona Kowalska – z-ca prezesa
Agnieszka Wożniak – z-ca prezesa
Grażyna Barbara Trawińska – sekretarz
Anita Monika Jemielnik – skarbnik

Stowarzyszenie powstało 07.07.2013 roku.
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Krzesimów, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.